Списание: Българска сбирка

Име на ресурса

Списание: Българска сбирка

Подзаглавие: Списание за книжнина и обществени знания
Редактор/Свързани лица: Стефан С. Бобчев;ред
Михаил Ив. Маджаров;ред.
Начална година: 1894-1915
Местоиздаване: Пловдив
Печатница: п-ца Единство
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Периодичен печат
Съдържание: Литературно и обществено-политическо списание, в политическо отношение близко до Народната партия (народняци). Русофилско. Популяризира историко-обществени знания. Съдържа белетристика: оригинални и преводни разкази, стихове и др., литературно- исторически очерци, обществено-научни статии, отделите: ''Из книжнината и живота'', ''Книгопис'' и ''Малки вести''. Следи обществено-полит. и културен живот в славянските страни. помества исторически спомени на К. Т. Кисимов, П. П. Карапетров, Илия Блъсков и др. В областта на литературата - на реалистични позиции.
Тематика:
№ Иванчев: 682
Забележки: От Год. VI подзагл. Списание за книжнина, исторически и обществени знания.; От Год. II излиза месечно, освен юли и август; От Год. VI - два пъти месечно; От Год. VII - месечно; От Год. II ред. С. С. Бобчев, отг. П. М. Бъзайтов; XIX се редактира от д-р Н. Бобчев; негласен ред. на лит. отдел е Ив. Вазов.; От Год. VII излиза в София.; Печата се и в печатници П. М. Бъзайтов и Балкан в София; Безплатна премия: С. С. Бобчев. Юбилеен спомен за десетгодишнината на ''Българска сбирка'' (С., 1904. 94 с.) с указател на съдържанието на първите десет годишнини на списанието.1913 не излиза